در صورتیکه مودیان مالیاتی ابلاغ الکترونیکی را فعال نکنند ، فیش های صادره از سامانه مالیات حقوق بدون شناسه قبض و پرداخت خواهد بود و قابلیت پرداخت از طریق سامانه های اینترنتی را ندارند و تنها از طریق شعب بانک ملی قابل پرداخت می باشند .