گزارش فصلی چیست ؟

گزارش معاملات فصلی مشمولان ماده 169 ق.م.م می بایست در موعد مقرر و در پایان هر فصل (45 روز بعد اتمام فصل) در سامانه معاملات فصلی الکترونیکی ارسال شود . 

5 کار مهم مودیان مالیاتی

1. در پایان هر فصل ( 45روز بعد از اتمام فصل ) فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م در سامانه معاملات فصلی الکترونیک ارسال شود .

2. اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 15 روز بعد از اتمام هر فصل تکمیل و ارسال گردد و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت شود .

3. اظهارنامه عملکرد موضوع ماده 110 ق.م.م حداکثر تا 4 ماه بعد از اتمام سال مالی تکمیل و ارسال گردد . ( اگر پایان سال مالی 29 اسفند است ، مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی 31 خرداد و اشخاص حقوقی 31 تیر ماه سال بعد می باشد )

4. در پاسخ به درخواست اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هریک از تکالیف فوق ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک مربوطه ارائه گردد .

5. فهرست مالیات بر حقوق کارکنان در مهلت مقرر ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) ارسال و مالیات آن نیز پرداخت گردد .

چه اشخاصی مشمول ارسال گزارشات فصلی هستند ؟

مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول این ماده هستند :

الف) کلیه اشخاص حقوقی

ب) کلیه اشخاص حقیقی که مشمول گروه اول آیین نامه ماده 95 ق.م.م هستند

ج) کلیه اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده

د) کلیه مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه ماده 95 جدید ق.م.م

نکات مهم و قابل توجه در ارسال گزارشات فصلی

1) نحوه گزارش قرارداد ها

* در صورتی که کارفرما ، فروشنده و یا دریافت کننده خدمات باشیم ، در زمان عقد قرارداد، باید اطلاعات کامل قرارداد را ارسال کنیم و دیگر نیازی به درج اطلاعات در قسمت خرید نیست .  

* موقع دریافت فاکتور از پیمانکار یا فروشنده ، در قسمت خرید اعلام میکنید و در کادر مربوط به “نوع کالا و خدمات” شماره قرارداد را ذکر میکنیم .

2) تفکیک در ارسال گزارش

نکته ای که باید در ارسال گزارش معاملات فصلی به آن توجه کنید این است که مودیان مشمول ارسال گزارش معاملات فصلی، که خرید و فروش و سایر موارد مندرج در سامانه صورت معاملات فصلی را انجام داده باشند ، می بایست اطلاعات هر یک را به تفکیک ارسال کنند و در غیر این صورت، بابت هر یک از موارد که به صورت جداگانه در سامانه  ثبت نکرده باشند ، مشمول جرایم در نظر گرفته شده خواهند شد. 

3) حدنصاب معاملات کوچک از سال 91 الی 99

سال 91 حد نصاب 10 درصد تا سقف 6.700.000 ریال 

سال 92 حد نصاب 10 درصد تا سقف 8.800.000 ریال

سال 93 حد نصاب 10 درصد تا سقف 12.000.000 ریال 

سال 94 حد نصاب 10 درصد تا سقف 13.900.000 ریال 

سال 95 حد نصاب 10 درصد تا سقف 20.000.000 ریال 

سال 96 حد نصاب 5 درصد تا سقف 11.000.000 ریال 

سال 97 حد نصاب 5 درصد تا سقف 12.500.000 ریال 

سال 98 حد نصاب 5 درصد تا سقف 16.400.000 ریال 

سال 99 حد نصاب 5 درصد تا سقف 22.500.000 ریال 

سامانه معاملات فصلی الکترونیک

سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیک در راستای ارائه خدمات موضوع ماده 169 ق.م.م ایجاد و راه اندازی شد که مودیان مشمول این ماده می بایست اطلاعات خرید و فروش و قرارداد های سال 95 و قبل از آن و اطلاعات خرید و فروش و حمل و نقل و بیمه و اجاره و صادرات و واردات سال 96 و بعد از آن را در این سامانه ارائه نمایند.

2روش برای ارسال اطلاعات وجود دارد : آنلاین و آفلاین

برای ورود به سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیک اینجا را کلیک نمایید .