هدف استاندارد

1. هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورتهای مالی جداگانه توسط واحد تجاری است. 

دامنه کاربرد

2. این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهاي تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی جداگانه بكار گرفته شود. 

3. در این استاندارد مقرر نمی‌شود که كدام واحدهای تجاري، صورتهای مالی جداگانه تهیه کنند. این استاندارد زماني كاربرد دارد كه واحد تجاري صورتهای مالی جداگانه را طبق استانداردهای حسابداری تهيه مي‌كند.

دانلود فایل PDF استاندارد شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی ، تجدید نظر شده سال 89 )

دانلود فایل PDF استاندارد شماره 18 ( صورتهای مالی جداگانه ، مصوب 1398 )