هدف استاندارد

1. هدف این استاندارد ، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحد های تجاری است که در توافق های تحت کنترل مشترک ( یعنی مشارکتها ) ، منافعی دارند .

2. برای دستیابی به هدف اشاره شده در بند 1 ، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف میکند و هرواحد تجاری را که طرف یک مشارک است ملزم می نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود ، نوع مشارکت را تعیین کند و حسابداری حقوق و تعهدات خود را با توجه به نوع مشارکت انجام دهد .

دامنه کاربرد

این استاندارد ، باید توسط تمام واحد های تجاری که طرف یک مشارکت هستند به کار گرفته شود .


دانلود فایل PDF استاندارد شماره 40