هدف استاندارد

1. هدف این استاندارد ، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده کنندگان صورتهای مالی را قادر ب ارزیابی موارد زیر میکند :

الف) ماهیت منافع آن در واحد های تجاری دیگر و ریسک های مرتبط با آن منافع

ب) آثار آن منافع بر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری

دامنه کاربرد

2. این استاندارد باید توسط یک واحد تجاری که در هریک از موارد زیر منافع دارد ، به کار گرفته شود :

الف) واحد تجاری فرعی

ب) مشارکت ها (یعنی عملیات مشترک یا مشارکت های خاص ) 

پ) واحد های تجاری وابسته 

ت) واحد های تجاری ساختار یافته تلفیق نشده 


دانلود فایل pdf استاندارد شماره 41