دامنه کاربرد

1. این استاندارد در رابطه با حسابداری مخارج تحقیق و توسعه کاربرد دارد.

2. فعالیتهای زیر در این استاندارد مورد بحث قرار نمیگیرد:

الف) فعالیتهای تحقیق و توسعه ای که به موجب قرارداد برای دیگران انجام می شود.

ب) عملیات اکتشاف نفت، گاز و ذخایر معدنی.


 دانلودفایلpdfاستانداردشماره7