سازمان تامین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی غیر دولتی است.

 این سازمان عمومی غیر دولتی، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری
صاحبان حرفه و مشاغل آزاد را بر عهده دارد .


                            دانلود فایل pdf قانون بیمه تامین اجتماعی