توسط این تابع یک عدد به حروف نوشته می شود. (Syntax: ABH (number

نکته:

1. یک عدد است.

2. می تواند منفی باشد.

3. می تواند تا 5 رقم ممیز نیز  داشته باشد که تبدیل خواهد شد.

توجه: حداکثر عددی که این تابع می تواند تبدیل کند 999.99999/999/999/999+- می باشد.

مثال:

برای تبدیل عددی بزگتر از مقدار فوق به حروف می توان از توابع LEFT و RIGHT کمک گرفت و در سیستم بانکی اعداد اینچنینی را گرد کرده و به صورت میلیارد و یا میلیون ریال می خوانند.

بعنوان مثال رقم 222، 111، 789، 456، 123 که در سلول A1 نوشته شده است، دو سلول به حروف تبدیل میکنیم. در صورتیکه میخواهید واحد پول و یا کلمه خاصی بعد از این تبدیل بیاید می توانید آنرا به تابع توسط عملگر & بچسبانید.

مثال:


توجه: به فاصله (SPACE) گذاشته شده در ابتدای کلمات فوق دقت فرمایید. بعنوان مثال ""_میلیون""