این تابع تاریخ جاری سیستم را نشنان می دهد. (Syntax: J_TODAT(MODE

MODE: گزینه اختیاری است و در صورتیکی 1 باشد سال را چهار رقمی می نویسد.

مثال:این تابع مانند تابع ()NOW و ()TODAY با هر بار محاسبه شدن مجدد Sheet عوض مجدد محاسبه می شوند و تاریخ روز را بر می گرداند.

منظور از تاریخ روز همان تاریخی است که برای سیستم عامل تنظیم شده است.

شاید بپرسید که چه موقع Sheet مجدد محاسبه می شود، پاسخ به شرح زیر است:

1. برای محاسبه مجدد Sheet می توانید کلید F9 را بزنید.

2. اگر در یک خانه تایپ کنید و کلید Enter را بزنید.

3. هنگامی که فایل ذخیره یا باز می شود.

یکی از گزینه هایی که به این توابع اضافه شده است، درج تاریخ روز جاری در یک سلول است به نحوی که تاریخ مجدد محاسبه نشود.