برابر تبصره 2 ماده 8 آیین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 

درصورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت .

سال 1396 : تا سقف 11 میلیون ریال

سال 1397 : تا سقف 12 میلیون و پانصد هزار ریال

سال 1398 : تا سقف 16 میلیون و چهارصد هزار ریال

سال 1399 : تا سقف 22 میلیون و پانصد هزار ریال