بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ایی به بانکها سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به رباب رجوع در سال 99 را به 15.000.000 تومان کاهش داد .