شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به شرح زیر تعیین کرد :

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی : 10%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 14% 

سپرده سرمایه گذاری با سر رسید یک سال : 16% 

سپرده سرمایه گذاری با سر رسید دو سال : 18%