براساس به نامه شماره 60/88708 مورخه 99/04/09 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، نرخ مالیات بر شرکتهای تولیدی مشروط به حفظ نیروی کار و افزایش اشتغال در سال 1399 نرخ مالیات عملکرد سالهای 97 و 98 و 99 از 25 درصد به 20 درصد کاهش می یابد . 

تبصره : در صورتیکه واحد تولیدی در اسفند 98 یا چهارماهه اول سال 99 نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام نموده میتواند با بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر مبنای تعداد نیرو در لیست بهمن 98 ازین مشوق مالیاتی بهره مند گردد .

دانلود فایل پیوست