در موارد زیر شماره اقتصادی باطل میشود :

1) فوت شخص حقیقی

2) اعلام شخص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3) انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت

4) صدور حکم مراجع قضائی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی