استانداردهای حسابداری ایران


لیست کامل استاندارد های حسابداری ایران ( همراه آخرین مصوبات سال 1398 )

مقدمه ای بر استاندارد های حسابداری

مبنای تهیه استاندارد های حسابداری

  1. استاندارد های حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.

دامنه کاربرد استاندارد های حسابداری

  1. دامنه کاربرد استاندارد های حسابداری، صورت های مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه میشود.
  2. استاندارد های حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگر چه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
  3. واحد های تجاری خارجی از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحد های تجاری ایرانی است درصورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استاندارد های حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت الزامات استاندارد های حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی بر اساس استانداردهای حسابدری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.

تهیه و ارائه صورت های مالی

  1. مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است . مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی به گونه ایی است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است، تهیه کند. هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان (سهامداران، بستانکاران، دولت، کارکنان و غیره) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است .

انحراف از استاندارد های حسابداری

  1. تقریبا در تمام شرایط ، رعایت استاندارد حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای میالی میشود . با این حال ، ممکن است در مواردی نادر ، اعمال یک استاندارد ، صورتهای مالی را از هدف اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد . در چنین مواردی باید روشهای تحلیل شده یا جایگزین را باتوجه به معیار های ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره یک با عنوان ارائه صورتهای مالی انتخاب و به کار گرفت .

سایر موارد

  1. نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیاز های متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب ، دستخوش تغییر و تحول میشود ، بنابراین استاندارد های حسابداری به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدید نظر با استاندارد های حسابداری جدید تدوین و منتشر خواهد شد .