صورتهای مالی


 صورتهای مالی مصوب سازمان حسابرسی

هدف صورتهای مالی ، ارائه اطلاعاتی در باره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم گیری های اقتصادی طیف گسترده ایی از استفاده کنندگان مفید باشد .

همچنین ، صورتهای مالی نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابعی که به آن سپرده شده است را نشان میدهد . برای دستیابی به این هدف ، صورتهای مالی اطلاعات زیر را در باره واحد تجاری ارائه می کند :

1. دارائیها ؛

2. بدهیها ؛

3. حقوق مالکانه ؛

4. درآمد ها . هزینه ها ، شامل سود ها و زیان ها ؛

5. آورده مالکان و توضیع منابع بین آن ها به عنوان مالک ؛ و

6. جریان های نقدی

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی به استفاده کنندگان صورتهای مالی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری ، به ویژه زمانبندی و قطعیت آنها ، کمک می کند .

مجموعه کامل صورتهای مالی

مجموعه کامل صورتهای مالی شامل موارد ذیل است :

1. صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره ؛

2. صورت سود و زیان برای دوره ؛ 3. صورت سود و زیان جامع برای دوره ؛ 

4. صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره ؛

5.صورت جریانهای نقدی برای دوره ؛

 

6. یادداشتهای توضیحی ، شامل اهم رویه های حسابداریو سایر اطلاعات توضیحی ؛

7. اطلاعات مقایسه ایی دوره قبل

لازم به توضیح می باشد که صورتهای مالی ، نتیجه پردازش تعداد زیادی از معاملات یا سایر رویداد هایی است که بر اساس ماهیت یا کارکرد ، در طبقاتی تجمیع میشود .

آخرین مرحله از فرآیند تجیمع و طبقه بندی ارائه اطلاعات فشرده و طبقه بندی شده ای است که اقلام اصلی صورتهای مالی را تشکیل میدهد . اگر یک قلم اصلی به تنهایی با اهمیت نباشد ، با اقلام دیگر در متن صورتهای مالی یا یادداشت های توضیحی تجمیع میشود . اگر اهمیت یک قلم آنقدر نباشد که ارائه جداگانه آن را در صورتهای مالی توجیه کند ، ممکن است افشای جداگانه آن را در یادداشت های توضیجی توجیه پذیر نماید .