آموزش حسابداری


راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 20 - سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 20 - سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

پس از اینکه استانداردهای حسابداری از مرحله تدوین می گذرد فرایند اجرای آن آغاز می گردد. اجرای اثر بخش استانداردهای حسابداری توسط شرکتها برای تهیه صورتهای مالی مستلزم شناخت کافی از محتوا و الزامات استانداردها و نحوه پیاده سازی آنها درعمل است. لذا گروه آموزشی رایا پارسه با تلاش، زحمت و صرف وقت صاحبنظران و همکاران در راستای افزایش سطح علمی همه دوستان در تلاش می باشد تا اقدامی موثر در این راستا و افزایش خرد جمعی در این صنف نماید. امید است این مطالب بسیار مفید واقع گردد.