اخبار حسابداری

کاهش سقف پرداخت وجه نقد بانکها

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7

سقف پرداخت وجه نقد بانکها در سال 99


مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 98

/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی


ابلاغ بخشنامه افزایش سود سپرده های بانک

/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-2

تصویر ابلاغیه شماره 99/126642 بانک مرکزی،افزایش نرخ سود سپرده ها