ارزش افزوده

خدمات و مشاوره مالیاتی و بیمه ایی/رایا پارسه

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

انجام کلیه امور مالیاتی و بیمه  


تمدید مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی

/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

تمدید پرداخت مالیات مشاغل خودرویی تا مرداد ماه