استاندارد حسابداری ایران

20_ استاندارد شماره بیست

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20

سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (مصوب سال 89 و 98 )


26_ استاندارد شماره بیست و شش

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-26

فعالیتهای کشاورزی


27_ استاندارد شماره بیست و هفت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27

طرحهای مزایای بازنشستگی


31_ استاندارد شماره سی و یک

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31

داراییهای نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده


35_ استاندارد شماره سی و پنج

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35

مالیات بر درآمد


36_ استاندارد شماره سی و شش

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-36

ابزارهای مالی _ ارائه


37_ استاندارد شماره سی و هفت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37

ابزارهای مالی _ افشا


39_ استاندارد شماره سی و نه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-39

صورتهای مالی تلفیقی (مصوب1398)


40_ استاندارد شماره چهل

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40

مشارکتها  (مصوب1398)