استاندارد حسابداری شماره 21

21_ استاندارد شماره بیست و یک

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21

حسابداری اجاره ها ( بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 )