استاندارد حسابداری شماره 25

25_ استاندارد شماره بیست و پنج

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25

گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف