استاندارد حسابداری شماره 29

29_ استاندارد شماره بیست و نه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-29

فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید از سال 1389)