اظهارنامه ارزش افزوده

خدمات مالی رایا پارسه

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

انجام کلیه امور مالی حضوری و غیر حضوری  


تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

قانون ارزش افزوده تمدید شد