اظهارنامه عملکرد تهران

14_ استاندارد شماره چهارده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14

نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری