اندیکاتور های کاربردی بورس

افزایش سهام شناور شرکت ها در بورس

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-1

افزایش سهام شناور شرکت ها تصویب شد