تازه های حسابداری

کاهش سقف پرداخت وجه نقد بانکها

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7

سقف پرداخت وجه نقد بانکها در سال 99


رای دیوان در خصوص معاملات فصلی قبل از سال 94

/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C

رای دیوان در خصوص معاملات فصلی قبل از 94


مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 98

/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی


حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش یافت


ابلاغ بخشنامه افزایش سود سپرده های بانک

/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-2

تصویر ابلاغیه شماره 99/126642 بانک مرکزی،افزایش نرخ سود سپرده ها