تازه های دیوان عدالت اداری

رای دیوان در خصوص معاملات فصلی قبل از سال 94

/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C

رای دیوان در خصوص معاملات فصلی قبل از 94