تهیه اظهارنامه عملکرد تهران

حذف محدودیت ارسال اظهارنامه الکترونیک

/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

محدودیت ارسال اظهارنامه الکترونیک از سیستم مودیان حذف شد