تهیه اظهارنامه عملکرد در مشهد

تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

قانون ارزش افزوده تمدید شد  


14_ استاندارد شماره چهارده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14

نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری


حذف محدودیت ارسال اظهارنامه الکترونیک

/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

محدودیت ارسال اظهارنامه الکترونیک از سیستم مودیان حذف شد