جدید ترین ابلاغیه های دارایی

کاهش سقف پرداخت وجه نقد بانکها

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7

سقف پرداخت وجه نقد بانکها در سال 99


حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش یافت