جدید ترین بخشنامه های دارایی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش یافت