حسابداری

32_ استاندارد شماره سی و دو

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32

کاهش ارزش دارایی ها


37_ استاندارد شماره سی و هفت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-37

ابزارهای مالی _ افشا


38_ استاندارد شماره سی و هشت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-38

ترکیبهای تجاری (مصوب1398)


صورتهای مالی شرکت ها مصوب 1394

/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85

دانلود pdf صورت مالی شرکته امصوب 1394 (فرمت قدیم)


صورتهای مالی بانکی

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

دانلود pdf صورت مالی بانکی