حسابرسی تهران

20_ استاندارد شماره بیست

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20

سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (مصوب سال 89 و 98 )


24_ استاندارد شماره بیست و چهار

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24

گزارشگری مالی واحد های تجاری قبل از بهره برداری