خدمات مالیاتی

12_ استاندارد شماره دوازده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-12

دانلود استاندارد های حسابداری


17_ استاندارد شماره هفده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17

دارائیهای نامشهود ( تجدید نظر شده سال 1386 و اصلاح شده در سال 1389 )


21_ استاندارد شماره بیست و یک

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21

حسابداری اجاره ها ( بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 )  


23_ استاندارد شماره بیست و سه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23

حسابداری مشارکتهای خاص (اصلاح شده بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389)