خلاصه استاندارد حسابداری شماره 20

راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 20 - سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87

پس از اینکه استانداردهای حسابداری از مرحله تدوین می گذرد فرایند اجرای آن آغاز می گردد. اجرای اثر بخش استانداردهای حسابداری توسط شرکتها برای تهیه صورتهای مالی مستلزم شناخت کافی از محتوا و الزامات استانداردها و نحوه پیاده سازی آنها درعمل است. لذا گروه آموزشی رایا پارسه با تلاش، زحمت و صرف وقت صاحبنظران و همکاران در راستای افزایش سطح علمی همه دوستان در تلاش می باشد تا اقدامی موثر در این راستا و افزایش خرد جمعی در این صنف نماید. امید است این مطالب بسیار مفید واقع گردد.