دانلود استانداردهای حسابرسی

5_ استاندارد شماره پنج

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5

رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه - تجدید نظر شده سال 84