دانلود استاندارد حسابداری

19_ استاندارد شماره نوزده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-19

ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده سال 1384)  


20_ استاندارد شماره بیست

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20

سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (مصوب سال 89 و 98 )


22_ استاندارد شماره بیست و دو

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-22

گزارشگری مالی میان دوره ایی ( بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 )  


24_ استاندارد شماره بیست و چهار

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24

گزارشگری مالی واحد های تجاری قبل از بهره برداری


25_ استاندارد شماره بیست و پنج

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25

گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف


28_ استاندارد شماره بیست و هشت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-28

فعالیتهای عمومی بیمه


29_ استاندارد شماره بیست و نه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-29

فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید از سال 1389)


30_ استاندارد شماره سی

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-30

سودهرسهم


32_ استاندارد شماره سی و دو

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32

کاهش ارزش دارایی ها


34_ استاندارد شماره سی و چهار

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-34

رویه های حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات