سقف پرداخت بانکها در سال 99

کاهش سقف پرداخت وجه نقد بانکها

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7

سقف پرداخت وجه نقد بانکها در سال 99