شرکت حسابرسی

31_ استاندارد شماره سی و یک

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-31

داراییهای نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده