قانون کار

18_ استاندارد شماره هجده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-18

صورتهای مالی جداگانه


پیشنهاد کاهش مالیات سالهای 97و98و99

/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

کاهش مالیات عملکرد از25به20درصد


قانون بیمه تامین اجتماعی

/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

دانلود  pdf قانون بیمه تامین اجتماعی


قانون کار

/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

دانلود  pdfقانون کار


افزایش حق مسکن کارگران تصویب شد (تیر ماه 1399)

/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

بخشنامه افزایش حق مسکن