مالیات

قانون مالیات های مستقیم

/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85

دانلود pdf قانون مالیاتهای مستقیم


5% حد نصاب معاملات کوچک سال 1399

/%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9

5درصد حد نصاب معاملات کوچک در سال 1399


نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد98 ویرایش 12.0.00

/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بروز رسانی نرم افزار مالیات بر درآمد عملکرد(تیر1399)