مالیات بر عملکرد

پیشنهاد کاهش مالیات سالهای 97و98و99

/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

کاهش مالیات عملکرد از25به20درصد


نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد98 ویرایش 12.0.00

/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بروز رسانی نرم افزار مالیات بر درآمد عملکرد(تیر1399)