مشاوره مالیاتی

1_ استاندارد شماره یک

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1

ارائه صورتهای مالی


2_ استاندارد شماره دو

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2

صورت جریانهای نقدی


3_ استاندارد شماره سه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3

درآمد عملياتي


4_ استاندارد شماره چهار

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4

ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي


6_ استاندارد شماره شش

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6

گزارش عملکرد مالی


7_ استاندارد شماره هفت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-7

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه


8_ استاندارد شماره هشت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8

موجودی مواد و کالا


خدمات و مشاوره مالیاتی و بیمه ایی/رایا پارسه

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87

انجام کلیه امور مالیاتی و بیمه