موسسه خدمات مالی

20_ استاندارد شماره بیست

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20

سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (مصوب سال 89 و 98 )


23_ استاندارد شماره بیست و سه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23

حسابداری مشارکتهای خاص (اصلاح شده بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389)


24_ استاندارد شماره بیست و چهار

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24

گزارشگری مالی واحد های تجاری قبل از بهره برداری


26_ استاندارد شماره بیست و شش

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-26

فعالیتهای کشاورزی


27_ استاندارد شماره بیست و هفت

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27

طرحهای مزایای بازنشستگی


29_ استاندارد شماره بیست و نه

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-29

فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید از سال 1389)


32_ استاندارد شماره سی و دو

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32

کاهش ارزش دارایی ها