هدف استاندارد حسابداری

11_ استاندارد شماره یازده

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11

داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده در سال 86 و اصلاح شده در سال89)