کارت به کارت

افزایش سقف کارت به کارت

/%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA

افزایش سقف کارت به کارت از ۳ به ۶ میلیون تومان