5 درصد حد نصاب معاملات کوچک

5% حد نصاب معاملات کوچک سال 1399

/%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9

5درصد حد نصاب معاملات کوچک در سال 1399